انواع هزینه

انواع هزینه

هزینه‌ ثابت

هزینه‌ ثابت هزینه‌‌ای است که بدون توجه به تغییرات حجم تولید در دامنه‌ای از تولید (دامنه مربوط) بدون تغییر هستند. مانند هزینه استهلاک (روش خط مستقیم) هزینه بیمه، هزینه اجاره، عوارض و … هزینه ثابت در یک دامنه مربوط ثابت است. ولی تغییرات حجم تولید هزینه‌های ثابت در دامنه‌های مختلف، تغییر یابد. هزینه‌ ثابت در سطح تولید در یک دامنه مربوط، هر اندازه تولید بیشتر باشد هزینه ثابت هر واحد کمتر خواهد بود. هزینه ثابت هر واحد برابر است با هزینه ثابت تقسیم بر میزان تولید.

 

هزینه‌های متغیر

هزینه‌ متغیر هزینه‌‌ای است که با توجه به تغییر در سطح تولید این گونه هزینه‌ نیز تغییر یابد. هزینه‌ متغیر در سطح کل تولید متغیر ولی در سطح هر واحد ثابت است. طبقه بندی هزینه‌ برحسب رفتار هزینه به چگونگی واکنش هزینه‌ها در برابر تغییر در سطح فعالیت اشاره دارد، به بیان دیگر مقصود از رفتار هزینه‌ها مدلی است که براساس آن یک هزینه مشخص نسبت به تغییر در سطح فعالیت واکنش نشان می‌دهد.