جدول حقوق و دستمزد وزات کار سال 1400

جدول حقوق و دستمزد وزات کار سال 1400

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال 1400

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال تعیین کرد.

به این ترتیب حداقل حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش می یابد. حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد. و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با ۳۹ درصد افزایش اضافه می‌شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۲ تومان در ماه خواهد بود.

لازم به ذکر است که حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی پس از تصویب هیات دولت لازم الاجراست.

 

همچنین مزد سایر سطوح با ۲۶ درصد افزایش و یک رقم ثابت که به صورت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال یا ماهانه ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۵ ریال اضافه شود.

 

اکسل محاسبه حقوق و دستمزد سال 1400

 

 

سطح پایه حقوق سال 1400(حداقل)

ردیف

شـــــرح

روزانه ( ریال )

ماهیانه ( ریال )

1

حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز

۸۸۵,۱۶۵

۲۶,۵۵۴,۹۵۰

2

حق اولاد ( برای هر فرزند)

۸۸,۵۱۶

۲,۶۵۵,۴۹۵

3

بن خواروبار

۲۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

4

حق مسکن

۱۵۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰

5

پایه سنوات ( برای اشخاصی که از یک سال سابقه در محل کار خود دارند)

۴۶,۶۶۶

۱.۳۹۹.۹۸۰

سایر سطوح

 

 

درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل                                                                                             26 درصد

1

مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه

۸۲,۷۸۵

۲,۴۸۳,۵۵۰

2

پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)

۴۶,۶۶۶

۱.۳۹۹.۹۸۰

3

حق اولاد ( برای هر فرزند)

۸۸,۵۱۶

۲,۶۵۵,۴۹۵

4

بن خواروبار

۲۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

5

حق مسکن

۱۵۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰

 

 

 

جدول ریز حقوق و دستمزد سال 1400 قانون وزارت کار و رفاه اجتماعی

 

 

ردیف

شــــــرح

مبلغ بر مبنای کارکرد 30 روزه (ریال)

مبلغ بر مبنای کارکرد 31 روزه (ریال)

1

پایه حقوق ماهانه (سال 1400)

۲۶,۵۵۴,۹۵۰

۲۷.۴۴۰.۱۱۵

2

بن خواروبار (سال 1400)

۶,۰۰۰,۰۰۰

مبنی بر عرف کارگاه اختلاف یک روز محاسبه گردد

3

حق مسکن (سال 1400)

۴.۵۰۰,۰۰۰

مبنی بر عرف کارگاه اختلاف یک روز محاسبه گردد

4

حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (سال 1400)

۲.۶۵۵.۴۹۵

۲.۶۵۵.۴۹۵

5

پایه سنوات به شرط یکسال سابقه فعالیت (سال 1400)

۱.۳۹۹.۹۸۰

۱.۴۴۶.۶۴۶

6

مزد هر ساعت کار عادی (سال 1400)

۱۲۰.۷۵۹

۱۲۰.۷۵۹

7

حداقل عیدی  (سال 1400)

۵۳.۱۰۹.۹۰۰

۵۳.۱۰۹.۹۰۰

8

فوق العاده هر ساعت اضافه کاری (سال 1400)

۱۶۹.۰۶۳

۱۶۹.۰۶۳

9

فوق العاده هر ساعت شب کاری (سال 1400)

مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری

مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری

10

فوق العاده هر ساعت جمعه کاری (سال 1400)

مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری

مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری

11

فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۰ معادل ۱۵ درصد حقوق (سال 1400)

۳.۹۸۳.۲۳۹

۳.۹۸۳.۲۳۹

12

فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر  معادل ۱۰ درصد  حقوق (سال 1400)

۲.۶۵۵.۴۹۳

 

۲.۶۵۵.۴۹۳

 

13

فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر - شب معادل ۲۲.۵ درصد حقوق (سال 1400)

۵.۹۷۴.۸۵۸

۵.۹۷۴.۸۵۸

 

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۴

هزار و ۶۶۶ تومان (ماهیانه ۱۴۰ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

 

 

جدول حق بیمه سال 1400 (بر مبنای حقوق پایه مصوب)

 

 

 

 

عنوان

ماه 31 روزه

ماه  30 روزه

حق بیمه سهم کارفرما (23 درصد)

۸,۷۲۶,۲۲۷

۸,۵۲۲,۶۳۹

حق بیمه سهم کارگر (7 درصد)

۲,۶۵۵,۸۰۸

۲,۵۹۳,۸۴۶

جمع کل مبلغ پرادختی بیمه

۱۱,۳۸۲,۰۳۵

۱۱,۱۱۶,۴۸۵

 

 

 

حق بیمه سهم کارفرما

از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه، ۲۳ درصد سهم کارفرما تعیین شده است. بر این مبنا، حق بیمه سهم کارفرما در شش ماهه اول ۸۷۲۶۲۲۷ ریال و در شش ماهه دوم ۸۵۲۲۶۳۹ ریال است.

 

حق بیمه سهم کارگر

مبلغ ۷ درصد باقیمانده سهم بیمه، از حقوق کارگر کسر و با حق بیمه سهم کارفرما، در مجموع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود. بر مبنای حداقل حقوق، حق بیمه سهم کارگر در

شش ماهه اول ۲۶۵۵۸۰۸ و در شش ماهه دوم ۲۵۹۳۸۴۶ ریال است.